Inici / Condicions generals

Condicions generals

Informació prèvia al procès contractual

La present pàgina web www.4fisios.com és propietat de FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL amb CIF B67466714 i adreça fiscal en FLOR DE LIS 12, BAIXOS 08242, MANRESA (BARCELONA), actuant comercialment sota la marca 4FISIOS.
Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.


L'objecte de la pàgina web és FORMACIONS.


La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat. Així mateix, vostè pot subscriure al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits als nostres serveis o informació general que pugui ser del seu interès.


Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL i la contractació per mitjà dels mateixos.


Per adquirir els nostres serveis, vostè pot dirigir a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.


Tots els continguts de la web estan en espanyol i en català.


Prèviament a la prestació del servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.


Un cop prestat el servei el client rebrà la corresponent factura

Característiques, oferta i vigencia dels serveis

Els serveis oferts a la nostra botiga en línia, es detallen les característiques essencials dels mateixos.


En cas d'un servei en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa


En compliment de la normativa vigent FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els serveis que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els serveis oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als serveis esmentats.

Garanties

Tots els serveis oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia corresponent al tipus de servei, i al temps i forma de prestació de serveis que hagi sol·licitat.


FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL disposa d'un servei d'atenció al client, mitjançant el telèfon 693 234 320 o mitjançant el correu electrònic info@4fisios.com on pot adreçar la reclamació corresponent en cas desconformitat.

Preus

Tots els serveis indiquen el preu de venda en euros inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despesses i prestació dels serveis

FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL només realitza els servei a la Península, Balears, Canàries, cobrant una quantitat de NO HI HA Euros en concepte de les despeses derivades del servei contractat. En tot cas, a la corresponent factura es detallaran les despeses relatives al servei contractat.


FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL es compromet a realitzar el servei en un màxim de 15 DIES ABANS ES CONFIRMA EL SERVEI O ANUL·LACIÓ dies, a partir de l'endemà de la sol·licitud de prestació del mateix.


La disponibilitat de serveis oferts per FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponibilitat, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per FORMACIO ESPECIALITZADA pER A FISIOTERAPEUTES SL dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat. En el cas que FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacion

El client disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de celebració del contracte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.


L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 693234320, dirigint-se al correu electrònic info@4fisios.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal FLOR DE LIS 12, BAIXOS 08242, MANRESA (BARCELONA), o bé a mitjançant el formulari de desistiment.


Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.


Si el client sol·licita que la prestació del servei comenci durant el període de desistiment, aquest quedarà obligat a l'abonament de l'import proporcional a la part prestada del servei en el moment en què hagi comunicat el seu desistiment, en relació a l'objecte del contracte.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari.
La FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.


En cas de retard injustificat per part de FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els que excedeixi d'aquesta quantitat.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL està situat en FLOR DE LIS 12, BAIXOS 08242, MANRESA (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic info@4fisios.com.

Jurisdicció

Així mateix, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.


La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Condicions generals de reserva de cursos presencials

Les presents Condicions Generals de Reserva de cursos presencials (en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL posa a la seva disposició en el seu www.4fisios.com.


La reserva de cursos presencials a través dels llocs web de FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL.


Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables per a cada cas.


Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


FFORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

Informació prèvia a la reserva de cursos presencials

FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL informa que el procediment de reserva de cursos presencials a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva.


Així mateix, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL informa que l'usuari pot tenir accés a les condicions d'ús que disposa a la mateixa web.


Per la reserva amb FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL a través del seu website, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i les condicions generals. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL i la contractació per mitjà dels mateixos.


L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.


Un cop feta la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la reserva a la pantalla, podent imprimir aquesta com comprovant de la reserva efectuada, a més del correu electrònic de confirmació.


La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura.


És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes.


Així mateix, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a l'adreça FLOR DE LIS 12, BAIXOS 08242, MANRESA (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic info@4fisios.com.


L'informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè.


Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractats, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.


Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL al telèfon d'atenció al client 693 234 320 o mitjançant el correu electrònic a info@4fisios.com.

Funcionament de la reserva de cursos presencials

Oferta de reserves i referència de preus

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL ofereix a l'apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre tots els possibles cursos, les seves característiques i preus. No obstant això, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els cursos oferts en cada moment per la website de FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL es regiran per les condicions generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als cursos esmentats.

Indicació dels preus

Cada possible curs ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d'aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

Disponibilitat

La disponibilitat de les ofertes ofertes per FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL actualitza la base de dades periòdicament, la reserva sol·licitada pel client podria estar completa en aquest moment. En aquest cas, FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL remetrà un e-mail al client informant-li de la impossibilitat de la disponibilitat de l'oferta.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:


- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.
Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de FORMACIO ESPECIALITZADA PER A FISIOTERAPEUTES SL.


En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.


Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.


Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat.


No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de FORMACIO ESPECIALITZADA PER a FISIOTERAPEUTES SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.


- PayPal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.


Més informació a PayPal: www.paypal.com.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei. Al navegar o utilizar la nostra web, acceptes l'ús que fem de les cookies. De totes maneres pots modificar la configuració en qualsevol moment. Més informació.

SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER i estaràs informat de totes les novetats

Accepto rebre el Newsletter de 4Fisios a la meva bústia de correu electrònic i la política de privacitat.